Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku

Osnovno o Centru

       Centar za jadransku onomastiku i etnolingvistiku jedna je od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Zadru, ujedno i jedina njegova isključivo istraživačka sastavnica s vlastitim istraživačkim kadrom. Centar je utemeljen odlukom Senata Sveučilišta u Zadru od 15. rujna 2003. (pod imenom Centar za jadranska onomastička istraživanja). Inicijativa je došla od skupine istraživača koji su smatrali da je jadranska onomastička i osobito toponomastička baština, zbog demografske krize na otocima, teško ugrožena. Od svoga osnivanja, Centar je kvalitetu istraživanja podigao na najveću moguću razinu, pokrenuo institucionalnu i interdisciplinarnu, domaću i međunarodnu suradnju, pokrenuo biblioteku svojih izdanja (biblioteka Onomastica Adriatica) te formirao i osposobio mladi znanstveno-istraživački kadar.

     Znanstveno-istraživački rad Centra dominatno je koncentriran oko toponomastičkih i jezičnih istraživanja na hrvatskim otocima i priobalju. Toponomastička istraživanja uključuju prikupljanje toponomastičke građe na terenu, nakon čega slijedi njena sistematizacija i objavljivanje u toponomastičkim monografijama. Jezična istraživanja uključuju audio-dokumentaciju i transkripciju pojedinih mjesnih govora te njihove fonološke opise.

      Centar nudi svim studijskim grupama na Sveučilištu izborne kolegije koji sadržajno počivaju na rezultatima njegovih znanstvenih istraživanja. Osim toga, djelatnici Centra izvode veći broj obveznih i izbornih kolegija na različitim preddiplomskim i diplomskim studijskim programima Sveučilišta u Zadru.

       Centar organizira i međunarodne znanstvene skupove Skokovi etimološko-onomastički susreti i Mare loquens.